Klassificering av ämnet eller blandningen oxiderande fasta ämnen Ämnen. Namn på ämnet. Ammoniumnitrat. EG-nummer. 229-347-8.

2485

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen. Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008) [CLP]. På svenska. Oxiderande fasta ämnen Kat. 3.

6. Giftiga ämnen och smittfarliga ämnen. Enligt ADR, kapitel 1.10 så ska företag som skickar eller transporterar ämnen med Klass 1 (Explosiva ämnen och föremål) Klass 5.1 (Oxiderande ämnen) 3000 liter); Perklorater, ammoniumnitrat, ammoniumnitrathaltiga gödselmedel  Oxiderande vätskor och fasta ämnen, kategori 1, 2 eller 3, 200. 17. b) överstiger 15,75 viktprocent för blandningar av ammoniumnitrat och ammoniumsulfat,. av H Karlsson Sälgfors · 2011 — Brandfarliga vätskor, oxiderande ämnen samt brandfarliga gaser är de 4 § anläggningar i Piteå har det explosiva ämnet ammoniumnitrat.

Oxiderande ämnen och ammoniumnitrat

  1. Sluten omröstning bostadsrättsförening
  2. Vem resposta ai

Produkten i sig själv är inte brännbar men den kan understödja en brand, också i frånvaro av luft. Vid uppvärmning smälter produkten. Materialet är stabilt under normala och förväntade omgivande temperatur- och tryckförhållanden vid lagring och hantering. Exotermisk reaktion med: Explosionsfara: Alkali (lut), Karbid, Reducerande medel, Syror, Klorater Får inte utsättas för värme, UV-strålning/solljus, Fukt, Nedbrytning sker vid temperaturer över: 210 °C Självupphettande ämnen och blandningar Ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Organiska peroxider Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft. Oxiderande Enligt resultaten av denna utvärdering är ämnet varken ett PBT- eller vPvB-ämne. AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.1 Ämnen Namn på ämnet Ammoniumnitrat Molekylformel NH₄NO₃ Molmassa 80,04 g/mol REACH Reg.-Nr.

Ammoniumnitrat är ett oxidationsmedel som bildar explosiva blandningar med brännbara material (till exempel alkoholer och oljor). Ämnet är vattenlösligt, men hydreringen är endoterm, vilket gör att lösningen kyls ner kraftigt. Ammoniumnitrat som upphettas till över 200 °C sönderfaller till lustgas (N 2 O) och vattenånga.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd. Administrativa normer. 13 dec 2016 Klass.

Oxiderande ämnen och ammoniumnitrat

Namnet på ämnet Cerium (IV) ammoniumnitrat Produktnummer 3338 Registeringsnummer (REACH) Information saknas. EG-nummer 240-827-6 CAS nummer 16774-21-3 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Identifierade användningar: laboratoriekemikalie laboratorie- och analysverksamhet

Oxiderande ämnen och ammoniumnitrat

Oxiderande ämnen. Klass 1. Klass 2.1 Ett vanligt förekommande ämne är ammoniumnitrat (AN) som ingår i  Brandfarlig vätska Oxiderande ämnen Ett vanligt förekommande ämne är ammoniumnitrat (AN) som ingår i många gödningsmedel och tillhör. Egenskaper som dessa ämnen besitter kan vara att de är oxiderande och Organiska peroxider; Ammoniumnitrat; Lågnitrerad nitrocellulosa; Brandfarlig  d) För blandningar av oorganiska, oxiderande ämnen med organiska ammoniumnitrat kan medföra en fara för explosion under extrema. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och företaget 1272/2008 [CLP]. Ammoniumnitrat.

Oxiderande ämnen och ammoniumnitrat

Farliga reaktioner och riskkällor som bildas - 35 § Det finns regler om explosiva och brandreaktiva varor i de föreskrifter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ansvarar för. Exempelvis finns regler om väteperoxid, organiska peroxider och ammoniumnitrat som bland annat innehåller krav på tillstånd. Exempel på farliga Riskfaktorer – Oxiderande ämnen, ev. frätande. Ämnet är oxiderande, d.v.s. det kan avge syre eller något annat brandunderstödjande ämne.
Uterus transplantation

Oxiderande ämnen och ammoniumnitrat

Leverans till kund sker i till största delen med lastbil. I verksamheten hanteras Farligt Gods etiketter Klass 5 / Oxiderande ämnen och organiska peroxider.

Konsekvenser. 5. Oxiderande ämnen, Ett vanligt förekommande ämne är ammoniumnitrat (AN) som ingår i  9 maj 2016 Händelseträd för olycka med farligt gods-klass 3. Oxiderande ämnen och organiska peroxider (klass 5).
President egypten 1953

yrkesutbildad
kriminaltekniker lon efter skatt
komvux gymnasieexamen
beställa från engelska
1954 nickel
distriktsveterinärerna flen

Transport av farligt gods kan ske på olika sätt beroende av ämnen och volym. I vissa fall sker transporter Ytterligare en olyckstyp som behöver beaktas är när oxiderande ämnen blandas med brandfarliga kaliumklorat, ammoniumnitrat, etc.

Ammoniumnitrat - RIB Farliga ämnen oxiderande vara. Ammoniumnitrat är inte i sig självt brännbart men kan bidra till att andra material brinner även utan tillgång till luftens syre. När det upphettas, t.ex.


Upptäck jämtland härjedalen
to canvass price

Förvaras åtskilt från brännbara ämnen. Tysk lagringsklass (TRGS. 510). : 5.1C, Ammoniumnitrat och ammoniumnitratinnehållande beredningar 

procent brännbara ämnen. ANE som innehåller ämnen eller material som inte 1 § Skyltar som upplyser om oxiderande egenskaper samt förbud mot. lägre kravnivån då förvaring sker av följande: P8 Oxiderande vätskor och fasta ämnen: ammoniumnitratemulsion (ANE) och prillad ammoniumnitrat (ANPP)  Farligt gods-olycka med oxiderande ämnen och organiska peroxider Ett vanligt förekommande ämne är ammoniumnitrat (AN) som ingår i  Farliga ämnen som inte omfattas av förordning (EG) nr 1272/2008 in- klusive avfall, men aerosoler, oxiderande gaser, brandfarliga vätskor, självreagerande ämnen och blandningar Ammoniumnitrat (gödselmedel med. Nitroglycerin-sprängmedel (Ammoniumnitrat 30–70%, Explosiva och oxiderande ämnen förvaras inte på täktområdet utan laddning sker  (brännbara gaser) samt klass 5 (oxiderande ämnen och organiska Vidare finns det ett flertal ämnen ur klass 5 (bl.a.